info@life-f4f.gr    +30 2810 361610

Σχετικά με το έργο

Οι στόχοι του έργου:

Ο κύριος στόχος του έργου F4F είναι να αξιολογηθεί, μέσο μίας υλοποίηση πιλοτικής κλίμακας, μια πρωτοποριακή, απλή τεχνολογικά και χαμηλών εκπομπών ρύπων διαδικασία, που επιτρέπει την ασφαλή μετατροπή των τροφικών αποβλήτων σε ζωοτροφές, χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη διαδικασία ηλιακής ξήρανσης. Ο διαχωρισμός των τροφικών αποβλήτων γίνετε στην πηγή, κυρίως από τα ξενοδοχεία και γενικά από τη βιομηχανία της φιλοξενίας και εστιατόρια.

Οι στόχοι του έργου σε φθίνουσα σειρά είναι:

 • Προσδιορισμός σε πιλοτική κλίμακα, της ποιότητας των ζωοτροφών που παράγονται σε σχέση τόσο με το σύστημα διαλογής στην πηγή των αποβλήτων των υφιστάμενων και σε λειτουργία σε ξενοδοχεία (και δευτερευόντως σε εστιατόρια), και η προτεινόμενη καινοτόμο μεθοδολογία ξήρανσης / παστερίωσης, με βάση την τεχνολογία της ηλιακής ξήρανσης. Στην πειραματική κλίμακα, όπου τα απόβλητα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σε μικρές ποσότητες, εύκολα διαχωριζόμενες με το χέρι, και το σύστημα ξήρανσης λειτουργούσε χειροκίνητα, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ωστόσο, αυτή η «χειροκίνητη» διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί εμπορικά, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με μεγαλύτερα, μηχανικά και αυτοματοποιημένα συστήματα.
 • Ο προσδιορισμός των διαφόρων τεχνικών πτυχών της προτεινόμενης διαδικασίας, τα κύρια συστατικά των οποίων είναι: α) μη επεμβατική, ψυκτική, χωριστή συλλογή, β) χειροδιαλογής / απομάκρυνση των μη τροφικών αποβλήτων, γ) άλεση, δ) ηλιακή ξήρανση / παστερίωση της μικτής τροφής, και ε) η ανάμειξη με άλλες ζωοτροφές (π.χ. καλαμπόκι) για την επίτευξη υψηλών προτύπων ποιότητας. Όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να αναπτυχθούν σε κατάλληλη κλίμακα και να δοκιμαστούν. Ειδικά ο πυρήνας της ιδέας, η τροποποιημένη ηλιακή ξήρανση, πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί για τον σκοπό, με μια ποικιλία από προσθήκες και μετατροπές, σε σύγκριση με την μονάδα ηλιακής ξήρανσης απλή λυματολάσπης.
 • Αξιολόγηση των οικονομικών, εμπορικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαδικασία και το προϊόν (από την πηγή έως το ράφι). Αξιολόγηση της εμπορική βιωσιμότητα των μονάδων πλήρους κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της άποψης των πελατών / τελικών καταναλωτών προς τη νέα ζωοτροφών. Μέρος της περιβαλλοντικής αξιολόγησης θα είναι ο προσδιορισμός του αποφευχθέντος αποτυπώματος άνθρακα των αποβλήτων τροφής που μετατρέπονται σε ζωοτροφές.
 • Ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών κλιμάκωση, διάδοση, αντιγραφής και μεταφοράς, για μονάδα(ες) πλήρους κλίμακας.

Αξιολόγηση των παραμέτρων της πολιτικής που σχετίζονται με τη διαδικασία, όπως είναι ο πιθανός ρόλος στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων (μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων), καθώς και τον στόχο της ΕΕ για αποδοτική χρήση των πόρων.

Ενέργειες

Η κύρια δράση του έργου F4F είναι η ανάπτυξη και λειτουργία μιας πιλοτικής μονάδας παραγωγής 40-50 τόνων τροφής / έτος. Για την κατασκευή και τη λειτουργία του, καθώς και την αξιολόγηση, το κύριο μέσο που θα χρησιμοποιηθεί είναι η εμπειρία και την τεχνική και επιστημονική επάρκεια των εμπλεκόμενων εταίρων.

Σε σχέση με τους στόχους που παρουσιάζονται:

 • Δράσεις Β1, Β3, Β6 και C2. Σχεδίαση, λειτουργία και αξιολόγηση ενός συστήματος συλλογής, των διαχωρισμένων απόβλητων τροφής των ξενοδοχείων σε μια τουριστική περιοχή της Κρήτης (Ελλάδα), εκμεταλλευόμενοι το σύστημα διαχωρισμού στην πηγή που εφαρμόζεται, λόγω των κανονισμών ISO και HACCP. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση αυτών των συστημάτων, και ο ΕΣΔΑΚ στην υλοποίησή τους.
 • Δράσεις Β2, Β3, Β6 και C2. Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και αξιολόγηση ενός χειροκίνητου συστήματος διαλογής, άλεσης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας ηλιακής ξήρανσης / παστερίωσης που θα επιτρέψει τη μετατροπή των εισερχόμενων αποβλήτων τροφής, σε 40 με 50 τόνους ζωοτροφών, μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Περιλαμβάνει την τροποποιημένη διαδικασία ηλιακής ξήρανσης, η οποία έχει αναπτυχθεί σε εργαστηριακή κλίμακα από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης στο σχεδιασμό και την κατασκευή ηλιακών μονάδων ξήρανσης, καθώς και η εμπειρία του ΕΣΔΑΚ στην κατασκευή και λειτουργία μονάδων διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Δράση Β4, Β5 και Β6. Αξιολόγηση της ποιότητας των παραγόμενων ζωοτροφών, καθορισμός της εμπορικής τους αξίας, την ενδεχόμενη ανάγκη για περαιτέρω επεξεργασία / ανάμειξη και την δυνατότητα αποδοχής από τους πελάτες. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου είναι οι εμπλεκόμενοι εταίροι, με τεράστια εμπειρία και άριστη υποδομή για να παραδώσουν όλες τις σχετικές αξιολογήσεις.
 • Δράση Β6 και C2. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, εμπορικών και οικονομικών πτυχών της διαδικασίας σε μια πραγματική / πλήρους μεγέθους εφαρμογής, με μια σειρά από περιβαλλοντικές (με επίκεντρο το αποτύπωμα άνθρακα και LCA) και τεχνοοικονομικές αξιολογήσεις και σεναρίων λειτουργίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλες τις παραπάνω πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγχειριδίων και σχεδίων αλλαγής κλίμακας και ερευνών αγοράς. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν προσπάθειες για την υποστήριξη της δυνατότητα αναπαραγωγής και της δυνατότητα μεταφοράς της διαδικασίας. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης θα ηγηθεί αυτών των ενεργειών, χρησιμοποιώντας ωστόσο εξειδικευμένους επαγγελματίες.
 • Δράση Β7. Αξιολόγηση του πιθανού ρόλου ενός τέτοιου συστήματος στις πολιτικές της ΕΕ, όπως η διαχείρισης αποβλήτων και η αποτελεσματική χρήση των πόρων. Τα αναγκαία εργαλεία για μια τέτοια αξιολόγηση θα να παρασχεθούν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
 • Δράση C. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου και της απόδοσης του έργου.
 • Δράση D. Δραστηριότητες προβολής
 • Δράση E. Διαχείριση έργου και παρακολούθηση των στόχων του έργου.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Όλες οι προσπάθειες στο έργο F4F, στοχεύουν στην επίτευξη μιας διαδικασίας που επιτρέπει την ασφαλή, και από κάθε άποψη, οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική, μετατροπή των αποβλήτων τροφής ξενοδοχείων (και της βιομηχανίας της φιλοξενίας γενικότερα) σε ζωοτροφή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη σχετική κτηνοτροφική βιομηχανία ή για κατοικίδια ζώα. Ως αποτέλεσμα, το βέλτιστο αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι (τουλάχιστον) μία βιομηχανική μονάδα πλήρους κλίμακας, να εφαρμόσει την διαδικασία F4F. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση των παρακάτω παραδοτέων:

 • Ένα σύστημα συλλογής αποβλήτων τροφής που διαχωρίζονται στην πηγή, που δεν επηρεάζει της ποιότητας των συλλεγόμενων τροφικών αποβλήτων, ιδίως σε σχέση με την παρουσία ΜΗ τροφικών αποβλήτων και της ικανότητα της χειροδιαλογής για την αφαίρεσή τους (κυρίως με την αποφυγή συμπίεσης). Κατά τη διάρκεια του F4F, ο στόχος είναι να συγκεντρώσει 150 έως 200 τόνους τροφικών αποβλήτων, μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου. Αναμένεται ότι 2,5 έως 3,0 τόνοι τροφικών αποβλήτων χρειάζονται για να παράγουν 1,0 τόνο ζωοτροφής.
 • Μια πιλοτική μονάδα χειροδιαλογής, άλεσης και η ηλιακής ξήρανσης / παστερίωσης, με δυνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 50 τόνων / έτος, αποδεκτής ποιότητας ζωοτροφών, η οποία περιλαμβάνει τόσο φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, καθώς και βιολογικά (απουσία / σημαντική καταστολή των παθογόνων μικροοργανισμών), όπως καθορίζονται από τις σχετικές νομικές προδιαγραφές.
 • Ένα λεπτομερής εγχειρίδιο για την παραγωγή ζωοτροφών με βάση τα επιχειρησιακά δεδομένα της πιλοτικής μονάδας και την εκτεταμένη αξιολόγηση του τελικού προϊόντος. Θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των εισερχόμενων τροφικών αποβλήτων και των παραγόμενων ζωοτροφών.
 • Μια σειρά εγχειριδίων για την σχεδίαση, την κατασκευή, το επιχειρηματικό σχέδιο και το σχέδιο μάρκετινγκ, τα οποία θα παρέχουν όλες τις τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές λεπτομέρειες για το πώς και κάτω από ποιες συνθήκες, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί σε μια βιώσιμη, πλήρους κλίμακας μονάδα. Τα εγχειρίδια αυτά θα είναι τα κύρια εργαλεία για τη αντιγραφή και μεταφορά της διαδικασίας.
 • Μια περιβαλλοντική μελέτη για την διαδικασία, για παράδειγμα, το αποτύπωμα άνθρακα της μετατροπής των τροφικών αποβλήτων σε ζωοτροφές, λαμβάνοντας υπόψη το ενσωματωμένο αποτύπωμα άνθρακα των τροφικών αποβλήτων, και τις επιπτώσεις από την ίδια την διαδικασία F4F. Παρομοίως, μια κοινωνική LCA θα υλοποιηθεί σε μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της διαδικασίας, στα άτομα που απασχολούνται σε σχετικές βιομηχανίες.
 • Μια αξιολόγηση του ρόλου των πολιτικών της σχετικής με τα απόβλητα νομοθεσίας, καθώς και τον οδικό χάρτη της ΕΕ για αποδοτική χρήση των πόρων.
 • Διεξοδική προώθηση των διαφόρων πτυχών του έργου στους βασικούς παίκτες, το ευρύ κοινό και τον ακαδημαϊκό χώρο.