info@life-f4f.gr    +30 2810 361610

Ενότητες Εργασίας – Παραδοτέα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

A. Δράσεις έργου

ΔΡΑΣΗ Β.1: Ανάπτυξη του συστήματος συλλογής τροφικών υπολειμμάτων

Ο κύριος στόχος της Δράσης Β1 είναι να συνδυάσει την εμπειρία των εταίρων του έργου F4F στη διαχείριση των τροφικών υπολειμμάτων με τις υπάρχουσες πρακτικές διαχείρισης αυτών στον τομέα της φιλοξενίας, προκειμένου να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογής και να εκτιμήσει με ακρίβεια το κόστος της πλήρους εφαρμογής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αξιολογηθεί το σύστημα συλλογής τουλάχιστον 20 ξενοδοχείων (περιλαμβάνει συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση αυτών, καταγραφή δρομολογίων και κόστους συλλογής, καθώς και βελτιστοποίηση διαδρομών).

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.1.1. Συλλογή τροφικών υπολειμμάτων από τις κουζίνες & τις τραπεζαρίες ξενοδοχειακών μονάδων εντός της πιλοτικής μονάδας F4F – αξιολόγηση του συστήματος διαλογής στην πηγή, επιλογή συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, σχεδιασμός της βέλτιστης διαδρομής συλλογής.

Έρευνα θα διεξαχθεί σε τουλάχιστον 20 ξενοδοχεία και θα αποβλέπει στην αξιολόγηση: i) του υφιστάμενου συστήματος διαχωρισμού των οργανικών αποβλήτων, ii) των συνθηκών αποθήκευσης αυτών των αποβλήτων, iii) των χρησιμοποιούμενων εργαλείων (σακούλες, κάδοι κ.λπ.), iv) την ποιότητα και την ποσότητα των διαχωρισμένων οργανικών αποβλήτων (σύνθεση, θρεπτικά συστατικά, τοξίνες κλπ.) και v) το υπάρχον σύστημα συλλογής και διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

B.1.2. Μεθοδολογία εκτίμησης κόστους για το σύστημα συλλογής των τροφικών υπολειμμάτων. Cost estimation methodology for the food wastes collection system

Ανάπτυξη κατάλληλης μεθόδου εκτίμησης του κόστους συλλογής ανά τόνο τροφικών υπολειμμάτων, ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, της διαδικασίας αύξησης κλίμακας (scale up) και φυσικά, της δυνατότητας μεταφοράς (transferability) και επαναληψιμότητας (replicability) της διαδικασίας.

 

ΔΡΑΣΗ Β.2: Ανάπτυξη της πιλοτικής μονάδας

Η δράση αυτή περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις και εργασίες για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών. Τα συλλεγόμενα τροφικά υπολείμματα των συνεργαζόμενων ξενοδοχειακών μονάδων, μετά από διαλογή στην πηγή, θα εισέρχονται στην πιλοτική μονάδα του έργου, όπου εκεί θα γίνεται χειροδιαλογή για απομάκρυνση ξένων υλών, στη συνέχεια τεμαχισμός του εισερχόμενου αυτού κλάσματος και ακολούθως, ηλιακή ξήρανση / παστερίωση για την παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο θα διερευνηθεί για χρήση σε μέρος του σιτηρεσίου παραγωγικών και κατοικίδιων ζώων.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.2.1. Απόκτηση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Περιλαμβάνει Χρήσεις γης, περιβαλλοντική, οικοδομική και άδεια λειτουργίας.

B.2.2. Κατασκευή απαιτούμενων υποδομών:

Η πιλοτική μονάδα του έργου αποτελείται από ένα προκατασκευασμένο κτήριο, εντός του οποίου γίνεται η χειροδιαλογή και στη συνέχεια προ-επεξεργασία των συλλεγόμενων τροφικών υπολειμμάτων των ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και από ένα θερμοκήπιο ηλιακής ξήρανσης, εντός του οποίου υπάρχουν δυο κανάλια ξήρανσης.

B.2.3. Τα συστήματα αναδεύσεων του προς ξήρανση υλικού, το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης των δεξαμενών ξήρανσης και άλλο σχετικό εξοπλισμό.

Περιλαμβάνει δυο διαφορετικούς τύπους αναδευτήρων για την ανάδευση του προς ξήρανση υλικού.

 

ΔΡΑΣΗ Β.3: Λειτουργία και Βελτιστοποίηση της Μονάδας.

Κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι η λειτουργία του συστήματος F4F, υπό πραγματικές συνθήκες, με στόχο τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων, προβλημάτων, περιορισμών και απαιτούμενων τεχνικών προσθηκών ή βελτιώσεων ως προς τον αρχικό σχεδιασμό – προγραμματισμό. Η λειτουργία της μονάδας του έργου F4F περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία των συλλεγόμενων τροφικών υπολειμμάτων, η αξιολόγηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί σε άλλες ενότητες (B5 και B6). Η λειτουργία της πιλοτικής μονάδας θα υλοποιηθεί σε τρεις περιόδους:

1ο έτος: Ιουλ – Οκτ 2017. Αρχική λειτουργία

2ο έτος: Απρ – Οκτ 2018. Πλήρης λειτουργία

3ο έτος: Απρ – Οκτ 2019. Βέλτιστη, πλήρης λειτουργία

 

ΔΡΑΣΗ Β.4: Αξιολόγηση της Παραγόμενης Ζωοτροφής σε Χοίρους και Όρνιθες

Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι ο προσδιορισμός της ποιότητας των υπό διερεύνηση παραγόμενων προϊόντων ως ζωοτροφών, μέσα από μια σειρά αναλύσεων και δοκιμών, σε μια προσπάθεια εκτίμησης της πιθανής απόκλισης του παραγόμενου προϊόντος από τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται για τη διατροφή των παραγωγικών ζώων (χοίρων και πουλερικών). Επίσης, πώς μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ανάμεσα στο παραγόμενο προϊόν και σε μια εμπορική ζωοτροφή, με ποια τεχνολογική προσθήκη / τροποποίηση και τέλος, την εκτίμηση της πραγματικής οικονομικής αξία του παραγόμενου προϊόντος.

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.4.1. Φυσικοχημικές αναλύσεις του παραγόμενου προϊόντος

B.4.2. Δοκιμές σε μονογαστρικά ζώα

B.4.3. Διορθώσεις και αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία

ΔΡΑΣΗ Β5: Αξιολόγηση της Παραγόμενης Ζωοτροφής σε Ζώα Συντροφιάς

Ο βασικός στόχος αυτής της δράσης είναι να αξιολογηθεί η συμμετοχή του παραγόμενου προϊόντος F4F ως συστατικού των τροφών για τα ζώα συντροφιάς, όσον αφορά στην υγιεινή αυτών, στην αποδοχή ως ζωοτροφών, στην αφομοίωση από τα ζώα των θρεπτικών ουσιών, στην αποδοχή από το κοινό και στην αποδοχή ως προϊόν που εξασφαλίζει την ευημερία των ζώων. Επίσης, επιδιώκεται να καθοριστεί το βέλτιστο επίπεδο συμμετοχής του παραγόμενου προϊόντος ως προς το επίπεδο των θρεπτικών που περιέχει και ως προς το κόστος παραγωγής του.

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.5.1. Αναλύσεις του παραγόμενου προϊόντος

B.5.2. Δοκιμές σε ζώα συντροφιάς (σκύλους, γάτες)

B.5.3. Διορθώσεις και αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία

 

ΔΡΑΣΗ Β.6: Έρευνα Αγοράς, Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Replicability & Transferability  της F4F Διεργασίας

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση της διαδικασίας του έργου F4F σε μια πλήρους κλίμακας μονάδα, είτε στη γενική περιοχή της πιλοτικής μονάδας και την άμεση συμμετοχή των εταίρων του έργου, είτε σε άλλες περιφέρειες, μέσα από την υποστήριξη ενισχυμένων δράσεων επαναληψιμότητας (replicability) και επέκτασης (transferability).

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.6.1. Διεξαγωγή έρευνας σε κτηνιάτρους, ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, κτηνοτρόφους, βιομηχανία παραγωγής ζωοτροφών, κ.α. 

B.6.2. Οικονομική αξιολόγηση και επιχειρηματικό σχέδιο

B.6.3. Περιβαλλοντική αξιολόγηση

B.6.4. Τεχνικά, σχεδιαστικά και κατασκευαστικά εγχειρίδια μεγάλης κλίμακας μονάδας

B.6.5. Εγχειρίδια λειτουργίας

 

ΔΡΑΣΗ Β.7: Σύνδεση & Αξιολόγηση του Έργου σε Σχέση με την Στρατηγική της Ευρώπης για τα Απόβλητα

Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας σειράς δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας του F4F ως μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τα απόβλητα, καθώς και άλλων πολιτικών της Ένωσης και ιδίως του χάρτη πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων. Η αξιολόγηση αυτή θα βοηθήσει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων και ελλείψεων (για παράδειγμα ζητήματα νομοθεσίας) που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικά ζητήματα για την πλήρη υλοποίηση της διαδικασίας καθώς και για τη δυνατότητα επαναληψιμότητας και μεταφοράς-επέκτασης της διαδικασίας.

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.7.1. Εναλλακτική χρήση της παραγόμενης ζωοτροφής για την παραγωγή βιοαερίου/Αεριοποίηση

B.7.2. Η παραγωγική διαδικασία του F4F σε σχέση με την στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων

B.7.3. Η παραγωγική διαδικασία του F4F ως προς τον χάρτη πορείας και την πολιτική της αποδοτικότητας των πόρων.

B.7.4. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη λειτουργία της F4F μονάδας

 

ΔΡΑΣΗ C1: Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου

Κύριος στόχος της Δράσης αυτής είναι η εκτίμηση του αντίκτυπου της υλοποίησης του έργου ως προς διαφορετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην τοπική οικονομία και τον πληθυσμό, τόσο κατά τη διάρκεια του πιλοτικού έργου, όσο και της ενδεχόμενης πλήρους εφαρμογής αυτού σε μεγάλη κλίμακα.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

C.1.1. Επίπτωση των δράσεων του έργου (εξαιρουμένων των κοινωνικοοικονομικών)

C.1.2. Επίπτωση της πλήρους κλίμακας υλοποίησης της (εξαιρουμένων των κοινωνικοοικονομικών)

C.1.3. Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου

 

ΔΡΑΣΗ D.1: Δράσεις Δημοσιότητας

Η δημοσιότητα του έργου F4F στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού, συμβάλλοντας στην επαναληψιμότητα και μεταφορά του έργου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, της ΕΕ αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμβάλλει επίσης και στην ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ερευνητικών οργανισμών, σχετικά με τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

D.1.1. Δράσεις δημοσιότητας προς το ευρύ κοινό

D.1.2. Δραστηριότητες δημοσιότητας προς επαγγελματίες που σχετίζονται με τη διαδικασία F4F

D.1.3. Δραστηριότητες δημοσιότητας προς τον ακαδημαϊκό χώρο και προς εταιρείες συμβούλων

D.1.4. Εκλαϊκευμένη έκθεση και πινακίδες έργου

D.1.5. Δικτύωση έργου

D.1.6. Δραστηριότητες δημοσιότητας προς ιδιωτικούς φορείς

 

ΔΡΑΣΗ Ε.1.: Διαχείριση Έργων και Παρακολούθηση της Προόδου του Έργου

Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του έργου και την αποτελεσματική αναφορά προόδου του έργου στην ΕΕ. Για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου F4F απαιτούνται καλά σχεδιασμένες προσπάθειες συντονισμού και ελέγχου, τόσο της διαχείρισης, όσο και των οικονομικών, των διαφόρων δραστηριοτήτων του. Τα κύρια αντικείμενα της δράσης αυτής είναι:

  • Απαιτούμενος συντονισμός του έργου
  • Εξασφάλιση παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών, τόσο μεταξύ των εταίρων, όσο και στην ΕΕ
  • Εκτέλεση οικονομικού ελέγχου
  • Ανάπτυξη εκθέσεων αναφοράς και προόδου

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

E.1.1. Εκθέσεις αναφοράς στην ΕΕ

E.1.2. Χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της προόδου του έργου

E.1.3. Έλεγχος ορκωτού

E.1.4. Σχέδιο επικοινωνίας μετά την υλοποίηση του έργου

 

B. Παραδοτέα έργου

Παραδοτέα Δράσης B.1. Foreseen date
Κατάλογος στοχοθετημένων και επιλεγμένων ξενοδοχείων με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους 10/2016
Υπογεγραμμένα συμφωνητικά συνεργασίας με επιλεγμένα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία για τις ανάγκες του έργου 12/2016
Ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση του συστήματος διαλογής στην πηγή των επιλεγμένων ξενοδοχείων 11/2017
Καταγραφή βέλτιστων δρομολογίων συλλογής στοχοθετημένων και επιλεγμένων ξενοδοχείων 12/2017
Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης κόστους συλλογής τροφικών υπολειμμάτων 12/2017

 

Παραδοτέα Δράσης B.2. Foreseen date
Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την ανάπτυξη της πιλοτικής μονάδας 02/2017
Ολοκλήρωση υποδομών προεπεξεργασίας (χειροδιαλογής και τεμαχισμού) και ηλιακής ξήρανσης 05/2017
Ολοκλήρωση της πλήρους μονάδας ηλιακής ξήρανσης 07/2017
Ολοκλήρωση των συστημάτων ανάδευσης ηλιακής ξήρανσης και άλλου εξοπλισμού 06/2017

 

Παραδοτέα Δράσης B.3. Foreseen date
Δεδομένα, αποτελέσματα και παραγόμενο προϊόν κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας 01/2018
Δεδομένα, αποτελέσματα και παραγόμενο προϊόν κατά την πρώτη, πλήρους κλίμακας περιόδου λειτουργίας 01/2019
Προτάσεις βέλτιστης λειτουργίας 12/2019
Δεδομένα, αποτελέσματα και παραγόμενο προϊόν κατά την βέλτιστη περίοδο λειτουργίας 01/2020
Δεδομένα, αποτελέσματα και παραγόμενο βιοντίζελ κατά τη διάρκεια του έργου 01/2020

 

Παραδοτέα Δράσης B.4. Foreseen date
Ολοκληρωμένες χημικές αναλύσεις παραγόμενου προϊόντος μέσω της προοπτικής εκτροφής χοίρων και πουλερικών 10/2018
Ενδείξεις ελλείψεων της παραγωγικής διαδικασίας σε σχέση με τη χρήση του προϊόντος για εκτροφή χοίρων και πουλερικών. Προτάσεις βελτιστοποίησης 12/2018
Οικονομική αξιολόγηση παραγόμενου προϊόντος, σχετικά με την εκτροφή χοίρων και πουλερικών 12/2018
Πλήρη αξιολόγηση του παραγόμενου προϊόντος για εκτροφή χοίρων και πουλερικών 12/2019

 

Παραδοτέα Δράσης B.5. Foreseen date
Ολοκληρωμένες χημικές αναλύσεις παραγόμενου προϊόντος μέσω της προοπτικής εκτροφής ζώων συντροφιάς 10/2018
Πλήρη αξιολόγηση του παραγόμενου προϊόντος για εκτροφή ζώων συντροφιάς 12/2018
Οικονομική αξιολόγηση παραγόμενου προϊόντος, σχετικά με την εκτροφή ζώων συντροφιάς 12/2018
Ενδείξεις ελλείψεων της παραγωγικής διαδικασίας σε σχέση με τη χρήση του προϊόντος για εκτροφή ζώων συντροφιάς. Προτάσεις βελτιστοποίησης 12/2019

 

Παραδοτέα Δράσης B.6. Foreseen date
Έρευνα αγοράς σχετικά με την παραγωγή ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς (βιομηχανία, ιδιοκτήτες κατοικίδιων) 12/2018
Έρευνα αγοράς σχετικά με την παραγωγή ζωοτροφών για μονογαστρικά ζώα, π.χ. χοίρους, πουλερικά (βιομηχανία, ιδιοκτήτες) 03/2019
Τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια μονάδας πλήρους κλίμακας 08/2019
Εγχειρίδια λειτουργίας μιας μονάδας πλήρους κλίμακας 12/2019
LCA και περιβαλλοντική αξιολόγηση 08/2019
Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας πλήρους κλίμακας 08/2019

 

Παραδοτέα Δράσης B.7. Foreseen date
Αναφορές και προτάσεις σχετικά με τον ρόλο του F4F στη στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί ως μέρος του σχήματος μηδενικών αποβλήτων 08/2019
Αναφορές και προτάσεις σχετικά με την ενσωμάτωση του F4F στον χάρτη αποτελεσματικότητας των πόρων και σχετικές απαιτούμενες βελτιώσεις στη νομοθεσία 10/2019
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης της μονάδας F4F μέσω της δημοτικής φορολογίας για τη διαχείριση των αποβλήτων 11/2019
Δεδομένα και πλήρεις αξιολογήσεις σχετικά με εναλλακτικές χρήσεις του προϊόντος F4F 12/2019

 

Παραδοτέα Δράσης C.1. Foreseen date
Πρώτη αξιολόγηση των δεικτών απόδοσης του έργου 08/2017
Αξιολόγηση αρχικής κατάστασης 09/2017
Επιπτώσεις του έργου σε περίπτωση ανάπτυξης μιας πλήρους κλίμακας μονάδας 12/2018
Ποιοτική και ποσοτική επαλήθευση των επιπτώσεων του έργου κατά την υλοποίηση 12/2018
Ολοκλήρωση του S-LCA 02/2018
Ενδιάμεση αξιολόγηση των δεικτών απόδοσης του έργου 01/2019
Τελική αξιολόγηση των δεικτών απόδοσης του έργου 02/2020

 

Παραδοτέα Δράσης D.1. Foreseen date
Ανάπτυξη ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 12/2016
Ανάπτυξη πινακίδων έργου 08/2017
Ανάπτυξη φυλλαδίων και ενημερωτικών δελτίων για τα οφέλη και την ανάγκη ανάπτυξης της διαλογής στην πηγή στα νοικοκυριά, με στόχο το ευρύ κοινό 12/2018
Γενικό ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό 12/2018
Έκθεση αναφοράς για την διαδικασία μετάδοσης / μεταφοράς και επαναληψιμότητας του F4F 12/2019
Ανάπτυξη έκθεσης δικτύωσης 12/2019
Αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης του F4F προς ιδιωτικούς φορείς 12/2019
Ανοιχτές εκδηλώσεις 10/2019
Διοργάνωση Διεθνούς συνεδρίου 10/2019
Δημοσίευση ακαδημαϊκών αναφορών 02/2020
Εκλαϊκευμένη έκθεση 02/2020

 

 

Παραδοτέα Δράσης E.1. Foreseen date
Πρώτη αναφορά προόδου 08/2017
Ενδιάμεση έκθεση αναφοράς προόδου 01/2019
Τελική έκθεση αναφοράς προόδου 05/2020

 

C. Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του έργου (υποχρεωτικό)

ΔΡΑΣΗ C.1: Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του προγράμματος
C.1.1. Επιπτώσεις των δράσεων των έργων (εξαιρουμένων των κοινωνικο-οικονομικών)
C.1.2. Επιπτώσεις της πλήρους κλίμακας υλοποίηση της διαδικασίας (εξαιρουμένων των κοινωνικο-οικονομικών)
C.1.3.: Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου

D. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων 

ΔΡΑΣΗ D.1: Ενέργειες επικοινωνίας και διάδοσης
D1.1. Δραστηριότητες διάδοσης προς το ευρύ κοινό.
D1.2. Δραστηριότητες διάδοσης προς τους επαγγελματίες που σχετίζονται με τη διαδικασία F4F
D1.3. Δραστηριότητες διάδοσης προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους συμβούλους
D.1.4: Εκλαϊκευμένη έκθεση και πίνακες ανακοινώσεων
D.1.5. Δικτύωση
D.1.6. Δραστηριότητες διάδοσης προς ιδιωτικούς φορείς

E. Διαχείριση έργου

ΔΡΑΣΗ E.1: Διαχείριση έργου και παρακολούθηση της προόδου του έργου
E.1.1: Αναφορά στην EC
E.1.2: Η χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της προόδου
E.1.3.: Έλεγχος
E.1.4. After LIFE+ σχέδιο επικοινωνίας