info@life-f4f.gr    +30 2810 361610

Ενότητες Εργασίας – Παραδοτέα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

A. Δράσεις έργου

ΔΡΑΣΗ Β.1: Ανάπτυξη του συστήματος συλλογής τροφικών υπολειμμάτων

Ο κύριος στόχος της Δράσης Β1 είναι να συνδυάσει την εμπειρία των εταίρων του έργου F4F στη διαχείριση των τροφικών υπολειμμάτων με τις υπάρχουσες πρακτικές διαχείρισης αυτών στον τομέα της φιλοξενίας, προκειμένου να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογής και να εκτιμήσει με ακρίβεια το κόστος της πλήρους εφαρμογής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αξιολογηθεί το σύστημα συλλογής τουλάχιστον 20 ξενοδοχείων (περιλαμβάνει συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση αυτών, καταγραφή δρομολογίων και κόστους συλλογής, καθώς και βελτιστοποίηση διαδρομών).

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.1.1. Συλλογή τροφικών υπολειμμάτων από τις κουζίνες & τις τραπεζαρίες ξενοδοχειακών μονάδων εντός της πιλοτικής μονάδας F4F – αξιολόγηση του συστήματος διαλογής στην πηγή, επιλογή συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, σχεδιασμός της βέλτιστης διαδρομής συλλογής.

Έρευνα θα διεξαχθεί σε τουλάχιστον 20 ξενοδοχεία και θα αποβλέπει στην αξιολόγηση: i) του υφιστάμενου συστήματος διαχωρισμού των οργανικών αποβλήτων, ii) των συνθηκών αποθήκευσης αυτών των αποβλήτων, iii) των χρησιμοποιούμενων εργαλείων (σακούλες, κάδοι κ.λπ.), iv) την ποιότητα και την ποσότητα των διαχωρισμένων οργανικών αποβλήτων (σύνθεση, θρεπτικά συστατικά, τοξίνες κλπ.) και v) το υπάρχον σύστημα συλλογής και διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

B.1.2. Μεθοδολογία εκτίμησης κόστους για το σύστημα συλλογής των τροφικών υπολειμμάτων. Cost estimation methodology for the food wastes collection system

Ανάπτυξη κατάλληλης μεθόδου εκτίμησης του κόστους συλλογής ανά τόνο τροφικών υπολειμμάτων, ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, της διαδικασίας αύξησης κλίμακας (scale up) και φυσικά, της δυνατότητας μεταφοράς (transferability) και επαναληψιμότητας (replicability) της διαδικασίας.

 

ΔΡΑΣΗ Β.2: Ανάπτυξη της πιλοτικής μονάδας

Η δράση αυτή περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις και εργασίες για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών. Τα συλλεγόμενα τροφικά υπολείμματα των συνεργαζόμενων ξενοδοχειακών μονάδων, μετά από διαλογή στην πηγή, θα εισέρχονται στην πιλοτική μονάδα του έργου, όπου εκεί θα γίνεται χειροδιαλογή για απομάκρυνση ξένων υλών, στη συνέχεια τεμαχισμός του εισερχόμενου αυτού κλάσματος και ακολούθως, ηλιακή ξήρανση / παστερίωση για την παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο θα διερευνηθεί για χρήση σε μέρος του σιτηρεσίου παραγωγικών και κατοικίδιων ζώων.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.2.1. Απόκτηση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Περιλαμβάνει Χρήσεις γης, περιβαλλοντική, οικοδομική και άδεια λειτουργίας.

B.2.2. Κατασκευή απαιτούμενων υποδομών:

Η πιλοτική μονάδα του έργου αποτελείται από ένα προκατασκευασμένο κτήριο, εντός του οποίου γίνεται η χειροδιαλογή και στη συνέχεια προ-επεξεργασία των συλλεγόμενων τροφικών υπολειμμάτων των ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και από ένα θερμοκήπιο ηλιακής ξήρανσης, εντός του οποίου υπάρχουν δυο κανάλια ξήρανσης.

B.2.3. Τα συστήματα αναδεύσεων του προς ξήρανση υλικού, το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης των δεξαμενών ξήρανσης και άλλο σχετικό εξοπλισμό.

Περιλαμβάνει δυο διαφορετικούς τύπους αναδευτήρων για την ανάδευση του προς ξήρανση υλικού.

 

ΔΡΑΣΗ Β.3: Λειτουργία και Βελτιστοποίηση της Μονάδας.

Κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι η λειτουργία του συστήματος F4F, υπό πραγματικές συνθήκες, με στόχο τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων, προβλημάτων, περιορισμών και απαιτούμενων τεχνικών προσθηκών ή βελτιώσεων ως προς τον αρχικό σχεδιασμό – προγραμματισμό. Η λειτουργία της μονάδας του έργου F4F περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία των συλλεγόμενων τροφικών υπολειμμάτων, η αξιολόγηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί σε άλλες ενότητες (B5 και B6). Η λειτουργία της πιλοτικής μονάδας θα υλοποιηθεί σε τρεις περιόδους:

1ο έτος: Ιουλ – Οκτ 2017. Αρχική λειτουργία

2ο έτος: Απρ – Οκτ 2018. Πλήρης λειτουργία

3ο έτος: Απρ – Οκτ 2019. Βέλτιστη, πλήρης λειτουργία

 

ΔΡΑΣΗ Β.4: Αξιολόγηση της Παραγόμενης Ζωοτροφής σε Χοίρους και Όρνιθες

Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι ο προσδιορισμός της ποιότητας των υπό διερεύνηση παραγόμενων προϊόντων ως ζωοτροφών, μέσα από μια σειρά αναλύσεων και δοκιμών, σε μια προσπάθεια εκτίμησης της πιθανής απόκλισης του παραγόμενου προϊόντος από τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται για τη διατροφή των παραγωγικών ζώων (χοίρων και πουλερικών). Επίσης, πώς μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ανάμεσα στο παραγόμενο προϊόν και σε μια εμπορική ζωοτροφή, με ποια τεχνολογική προσθήκη / τροποποίηση και τέλος, την εκτίμηση της πραγματικής οικονομικής αξία του παραγόμενου προϊόντος.

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.4.1. Φυσικοχημικές αναλύσεις του παραγόμενου προϊόντος

B.4.2. Δοκιμές σε μονογαστρικά ζώα

B.4.3. Διορθώσεις και αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία

ΔΡΑΣΗ Β5: Αξιολόγηση της Παραγόμενης Ζωοτροφής σε Ζώα Συντροφιάς

Ο βασικός στόχος αυτής της δράσης είναι να αξιολογηθεί η συμμετοχή του παραγόμενου προϊόντος F4F ως συστατικού των τροφών για τα ζώα συντροφιάς, όσον αφορά στην υγιεινή αυτών, στην αποδοχή ως ζωοτροφών, στην αφομοίωση από τα ζώα των θρεπτικών ουσιών, στην αποδοχή από το κοινό και στην αποδοχή ως προϊόν που εξασφαλίζει την ευημερία των ζώων. Επίσης, επιδιώκεται να καθοριστεί το βέλτιστο επίπεδο συμμετοχής του παραγόμενου προϊόντος ως προς το επίπεδο των θρεπτικών που περιέχει και ως προς το κόστος παραγωγής του.

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.5.1. Αναλύσεις του παραγόμενου προϊόντος

B.5.2. Δοκιμές σε ζώα συντροφιάς (σκύλους, γάτες)

B.5.3. Διορθώσεις και αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία

 

ΔΡΑΣΗ Β.6: Έρευνα Αγοράς, Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Replicability & Transferability  της F4F Διεργασίας

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση της διαδικασίας του έργου F4F σε μια πλήρους κλίμακας μονάδα, είτε στη γενική περιοχή της πιλοτικής μονάδας και την άμεση συμμετοχή των εταίρων του έργου, είτε σε άλλες περιφέρειες, μέσα από την υποστήριξη ενισχυμένων δράσεων επαναληψιμότητας (replicability) και επέκτασης (transferability).

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.6.1. Διεξαγωγή έρευνας σε κτηνιάτρους, ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, κτηνοτρόφους, βιομηχανία παραγωγής ζωοτροφών, κ.α. 

B.6.2. Οικονομική αξιολόγηση και επιχειρηματικό σχέδιο

B.6.3. Περιβαλλοντική αξιολόγηση

B.6.4. Τεχνικά, σχεδιαστικά και κατασκευαστικά εγχειρίδια μεγάλης κλίμακας μονάδας

B.6.5. Εγχειρίδια λειτουργίας

 

ΔΡΑΣΗ Β.7: Σύνδεση & Αξιολόγηση του Έργου σε Σχέση με την Στρατηγική της Ευρώπης για τα Απόβλητα

Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας σειράς δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας του F4F ως μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τα απόβλητα, καθώς και άλλων πολιτικών της Ένωσης και ιδίως του χάρτη πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων. Η αξιολόγηση αυτή θα βοηθήσει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων και ελλείψεων (για παράδειγμα ζητήματα νομοθεσίας) που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικά ζητήματα για την πλήρη υλοποίηση της διαδικασίας καθώς και για τη δυνατότητα επαναληψιμότητας και μεταφοράς-επέκτασης της διαδικασίας.

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

B.7.1. Εναλλακτική χρήση της παραγόμενης ζωοτροφής για την παραγωγή βιοαερίου/Αεριοποίηση

B.7.2. Η παραγωγική διαδικασία του F4F σε σχέση με την στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων

B.7.3. Η παραγωγική διαδικασία του F4F ως προς τον χάρτη πορείας και την πολιτική της αποδοτικότητας των πόρων.

B.7.4. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη λειτουργία της F4F μονάδας

 

ΔΡΑΣΗ C1: Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου

Κύριος στόχος της Δράσης αυτής είναι η εκτίμηση του αντίκτυπου της υλοποίησης του έργου ως προς διαφορετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην τοπική οικονομία και τον πληθυσμό, τόσο κατά τη διάρκεια του πιλοτικού έργου, όσο και της ενδεχόμενης πλήρους εφαρμογής αυτού σε μεγάλη κλίμακα.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

C.1.1. Επίπτωση των δράσεων του έργου (εξαιρουμένων των κοινωνικοοικονομικών)

C.1.2. Επίπτωση της πλήρους κλίμακας υλοποίησης της (εξαιρουμένων των κοινωνικοοικονομικών)

C.1.3. Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου

 

ΔΡΑΣΗ D.1: Δράσεις Δημοσιότητας

Η δημοσιότητα του έργου F4F στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού, συμβάλλοντας στην επαναληψιμότητα και μεταφορά του έργου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, της ΕΕ αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμβάλλει επίσης και στην ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ερευνητικών οργανισμών, σχετικά με τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

D.1.1. Δράσεις δημοσιότητας προς το ευρύ κοινό

D.1.2. Δραστηριότητες δημοσιότητας προς επαγγελματίες που σχετίζονται με τη διαδικασία F4F

D.1.3. Δραστηριότητες δημοσιότητας προς τον ακαδημαϊκό χώρο και προς εταιρείες συμβούλων

D.1.4. Εκλαϊκευμένη έκθεση και πινακίδες έργου

D.1.5. Δικτύωση έργου

D.1.6. Δραστηριότητες δημοσιότητας προς ιδιωτικούς φορείς

 

ΔΡΑΣΗ Ε.1.: Διαχείριση Έργων και Παρακολούθηση της Προόδου του Έργου

Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του έργου και την αποτελεσματική αναφορά προόδου του έργου στην ΕΕ. Για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου F4F απαιτούνται καλά σχεδιασμένες προσπάθειες συντονισμού και ελέγχου, τόσο της διαχείρισης, όσο και των οικονομικών, των διαφόρων δραστηριοτήτων του. Τα κύρια αντικείμενα της δράσης αυτής είναι:

  • Απαιτούμενος συντονισμός του έργου
  • Εξασφάλιση παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών, τόσο μεταξύ των εταίρων, όσο και στην ΕΕ
  • Εκτέλεση οικονομικού ελέγχου
  • Ανάπτυξη εκθέσεων αναφοράς και προόδου

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι ακόλουθες υπο-δράσεις θα υλοποιηθούν:

E.1.1. Εκθέσεις αναφοράς στην ΕΕ

E.1.2. Χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της προόδου του έργου

E.1.3. Έλεγχος ορκωτού

E.1.4. Σχέδιο επικοινωνίας μετά την υλοποίηση του έργου

 

B. Παραδοτέα έργου